Κανονικά η επαναλειτουργία των σχολείων στις 10 Ιανουαρίου

Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες των μαθητών και μαθητριών του σχολείου μας,

καλή χρονιά με υγεία, ευτυχία, δημιουργία, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τα εξής:

«Άρθρο 3
Υποχρεωτικός αυτοδιαγνωστικός έλεγχος (self test) για μαθητές/τριες και εμβολιασμένους νοσήσαντες εκπαιδευτικούς και μέλη Ε.Ε.Π. – Ε.Β.Π. και εργαστηριακός διαγνωστικός έλεγχος (rapid test ή PCR test) για μη εμβολιασμένους/μη νοσήσαντες εκπαιδευτικούς και μέλη Ε.Ε.Π. -Ε.Β.Π.
Α. Χρόνος διενέργειας του υποχρεωτικού αυτοδιαγνωστικού καθώς και του εργαστηριακού διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19.

1. Ο προληπτικός διαγνωστικός έλεγχος νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 μέσω δωρεάν αυτοδιαγνωστικής δοκιμασίας ελέγχου είναι υποχρεωτικός για το σύνολο των μαθητών/τριών όλων των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Ο υποχρεωτικός αυτοδιαγνωστικός έλεγχος νόσησης διενεργείται δύο (2) φορές ανά σχολική εβδομάδα, για την Τρίτη και την Παρασκευή, αντιστοίχως. Ο έλεγχος
διενεργείται έως και είκοσι τέσσερις ώρες (24) ώρες πριν από την προσέλευση στη σχολική μονάδα.
Κατ? εξαίρεση, την πρώτη μετά από διακοπές εβδομάδα λειτουργίας κάθε σχολικής μονάδας, ο πρώτος αυτοδιαγνωστικός έλεγχος διενεργείται έως και είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν την πρώτη ημέρα προσέλευσης στη σχολική μονάδα.
Ειδικά, για το χρονικό διάστημα από την 10η Ιανουαρίου 2022 έως την 15η Ιανουαρίου 2022, ο υποχρεωτικός αυτοδιαγνωστικός έλεγχος νόσησης διενεργείται τρεις (3) φορές τη συγκεκριμένη εβδομάδα, ήτοι για την Δευτέρα 10/1/2022, την Τρίτη 11/1/2022 και την Παρασκευή 14/1/2022 αντιστοίχως. Ο έλεγχος διενεργείται έως και είκοσι τέσσερις ώρες (24) ώρες πριν από την προσέλευση στη σχολική μονάδα.

Διαδικασι?α προμη?θειας και διενε?ργειας του αυτοδιαγνωστικου? ελε?γχου νο?σησης απο? τον κορωνοι?ο? COVID-19 (self test) – Δη?λωση του αποτελε?σματος

1. Η προμη?θεια του αυτοδιαγνωστικου? ελε?γχου για τους μαθητε?ς/τριες και για τους εκπαιδευτικου?ς και με?λη Ε.Ε.Π.-Ε.Β.Π. γι?νεται δωρεα?ν (με την επιφυ?λαξη ο?σων
ορι?ζονται στην περ. β της παρ. 2 του Κεφαλαι?ου Α του παρο?ντος) απο? το φαρμακει?ο με την επι?δειξη του Αριθμου? Μητρω?ου Κοινωνικη?ς Ασφα?λισης (Α.Μ.Κ.Α.), του
προσωρινου? Αριθμου? Μητρω?ου Κοινωνικη?ς Ασφα?λισης (Π.Α.Μ.Κ.Α.) του α?ρθρου 248 του ν. 4782/2021 (Α? 36) η? του Προσωρινου? Αριθμου? Ασφα?λισης και Υγειονομικη?ς
Περι?θαλψης Αλλοδαπου? (Π.Α.Α.Υ.Π.Α.) και της αστυνομικη?ς ταυτο?τητας η? οποιουδη?ποτε α?λλου εγγρα?φου ταυτοποι?ησης. Μαζι? με τον δωρεα?ν αυτοδιαγνωστικο? ε?λεγχο
παραλαμβα?νονται και ενημερωτικα? φυλλα?δια. Ειδικο?τερα, για τους/τις ανη?λικους/ες μαθητε?ς/τριες τον δωρεα?ν αυτοδιαγνωστικο? ε?λεγχο παραλαμβα?νουν οι γονει?ς/
κηδεμο?νες τους, επιδεικνυ?οντας τον Α.Μ.Κ.Α., Π.Α.Μ.Κ.Α. η? Π.Α.Α.Υ.Π.Α. του/της ανηλι?κου/ης μαθητη?/ τριας και την αστυνομικη? ταυτο?τητα η? οποιοδη?ποτε α?λλο ε?γγραφο
ταυτοποι?ησης των ιδι?ων (γονε?ων/κηδεμο?νων). Οι ενη?λικοι μαθητε?ς/τριες, οι εκπαιδευτικοι? και τα με?λη Ε.Ε.Π. – Ε.Β.Π. παραλαμβα?νουν δωρεα?ν τον αυτοδιαγνωστικο?
ε?λεγχο απο? το φαρμακει?ο με την επι?δειξη του Α.Μ.Κ.Α., Π.Α.Μ.Κ.Α. η? Π.Α.Α.Υ.Π.Α. και της αστυνομικη?ς τους ταυτο?τητας η? οποιουδη?ποτε α?λλου εγγρα?φου ταυ-
τοποι?ησης.

2. Ο δωρεα?ν αυτοδιαγνωστικο?ς ε?λεγχος διενεργει?ται κατ? οι?κον συ?μφωνα με τις οδηγι?ες των ενημερωτικω?ν φυλλαδι?ων. Για τους/τις ανη?λικους/ες μαθη- τε?ς/τριες ηλικι?ας απο? δεκατριω?ν (13) ετω?ν και α?νω ο δωρεα?ν αυτοδιαγνωστικο?ς ε?λεγχος διενεργει?ται υπο? την επιμε?λεια και επι?βλεψη των γονε?ων/κηδεμο?νων τους.

3. Εξαγωγη? αποτελε?σματος του δωρεα?ν αυτοδιαγνωστικου? ελε?γχου (self test) για τους μαθητε?ς/τριες:

α) Οι γονει?ς/κηδεμο?νες των ανηλι?κων μαθητω?ν/τριω?ν και οι ενη?λικοι μαθητε?ς/τριες που φοιτου?ν σε δημο?σιες εκπαιδευτικε?ς δομε?ς πρωτοβα?θμιας, δευτεροβα?θμιας εκπαι?δευσης και ειδικη?ς αγωγη?ς επισκε?πτονται την ηλεκτρονικη? πλατφο?ρμα edupass.gov.gr, η οποι?α ει?ναι προσβα?σιμη με?σω της Ενιαι?ας Ψηφιακη?ς Πυ?λης της Δημο?σιας Διοι?κησης (gov.gr – ΕΨΠ) και, αφου? επιλε?ξουν την κατηγορι?α «Προ?σβαση σε χω?ρους Πρωτοβα?θμιας/ Δευτεροβα?θμιας Εκπαι?δευσης/Ειδικη?ς Αγωγη?ς» και, ακολου?θως την κατηγορι?α «Δη?λωση self test μαθητω?ν/τριω?ν δημοσι?ων σχολικω?ν μονα?δων – Ε?κδοση Σχολικη?ς Κα?ρτας για COVID-19», στη συνε?χεια αυθεντικοποιου?νται με τη χρη?ση των κωδικω?ν – διαπιστευτηρι?ων της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. (taxisnet), συ?μφωνα με το α?ρθρο 24 του ν. 4727/2020 (Α? 184), και ακολουθου?ν τη διαδικασι?α υποβολη?ς του αποτελε?σματος, συ?μφωνα με τη οριζο?μενα στο α?ρθρο 4 της υπο? στοιχει?α 124068/ΓΔ4/1.10.2021 κοινη?ς απο?φασης των Υπουργω?ν Παιδει?ας και Θρησκευμα?των, Υγει?ας και Επικρατει?ας (Β? 4558).
Εα?ν το αποτε?λεσμα του αυτοδιαγνωστικου? ελε?γχου ει?ναι αρνητικο?, εκδι?δεται απο? την αντι?στοιχη πλατφο?ρμα σχολικη? κα?ρτα αρνητικου? αποτελε?σματος, την οποι?α εκτυπω?νουν τα ανωτε?ρω προ?σωπα. Οι μαθητε?ς/τριες που φοιτου?ν σε δημο?σιες εκπαιδευτικε?ς δομε?ς πρωτοβα?θμιας, δευτεροβα?θμιας εκπαι?δευσης και ειδικη?ς αγωγη?ς οφει?λουν να φε?ρουν μαζι? τους την εκτυπωμε?νη σχολικη? κα?ρτα με?χρι τη διενε?ργεια του επο?μενου δια- γνωστικου? ελε?γχου για την περι?πτωση που ζητηθει? η επι?δειξη? της απο? εκπαιδευτικο? η? απο? τον/την Διευθυντη?/ντρια/Υποδιευθυντη?/ντρια η? Προι?στα?μενο/η της σχολικη?ς μονα?δας προς επαλη?θευση/διασταυ?ρωση του αποτελε?σματος που ε?χει δηλωθει? στην ηλεκτρνικη? πλατφο?ρμα edupass.gov.gr.

Εα?ν το αποτε?λεσμα του αυτοδιαγνωστικου? ελε?γχου ει?ναι θετικο?, εκδι?δεται απο? την πλατφο?ρμα σχολικη? κα?ρτα θετικου? αποτελε?σματος, την οποι?α τα ανωτε?ρω προ?σωπα εκτυπω?νουν. Σε αυτη? την περι?πτωση, τα ανωτε?ρω προ?σωπα μεταβαι?νουν εντο?ς ει?κοσι τεσσα?ρων (24) ωρω?ν σε δημο?σια δομη?, ο?πως αυτε?ς κα?θε φορα? γνωστοποιου?νται. Με?χρι να μεταβου?ν στη δημο?σια δομη?, οι διαγνωσθε?ντες/ει?σες θετικοι?/ες μαθητε?ς/τριες και οι οικει?οι τους, παραμε?νουν σε κατ? οι?κον περιορισμο? ακολουθω?ντας τις σχετικε?ς οδηγι?ες του Εθνικου? Οργανισμου? Δημο?σιας Υγει?ας (Ε.Ο.Δ.Υ.). Εα?ν το αποτε?λεσμα του δωρεα?ν επαναληπτικου? ελε?γχου ει?ναι θετικο?, ακολουθει?ται το πρωτο?κολλο του Ε.Ο.Δ.Υ. Εα?ν το αποτε?λεσμα του δωρεα?ν επαναληπτικου? ελε?γχου ει?ναι αρνητικο?, το?τε το παιδι? η? ο ενη?λικας μπορει? να επιστρε?ψει στο σχολει?ο μετα? την πα?ροδο τουλα?χιστον ει?κοσι τεσσα?ρων (24) ωρω?ν απο? την πλη?ρη υποχω?ρηση του πυρετου?, χωρι?ς λη?ψη αντιπυρετικω?ν, και την βελτι?ωση των συμπτωμα?των του. Για την επιστροφη? στο σχολει?ο δεν ει?ναι απαραι?τητη η προσκο?μιση ιατρικη?ς βεβαι?ωσης.
Αντι? του δωρεα?ν επαναληπτικου? ελε?γχου οι γονει?ς/ κηδεμο?νες των ανηλι?κων μαθητω?ν/τριω?ν και οι ενη?λικοι μαθητε?ς/τριες δυ?νανται να επιλε?ξουν τη διεξαγωγη? διαγνωστικου? ελε?γχου απο? επαγγελματι?α υγει?ας σε ιδιωτικη? δομη?, η οποι?α γι?νεται με επιβα?ρυνση του πολι?τη.

β) Σε περι?πτωση αδυναμι?ας εκτυ?πωσης της σχολικη?ς κα?ρτας COVID-19 θετικου? η? αρνητικου? αποτελε?σματος για τους/τις μαθητε?ς/τριες, αυτη? μπορει? να συμπληρωθει? και να υπογραφει? και χειρο?γραφα απο? τους γονει?ς/ κηδεμο?νες των ανηλι?κων μαθητω?ν/τριω?ν η? απο? τους/τις ενη?λικους/ες μαθητε?ς/τριες, συ?μφωνα με το υπο?δειγμα του Παραρτη?ματος Ι που προσαρτα?ται στην παρου?σα και αποτελει? αναπο?σπαστο με?ρος της.

γ) Στην περι?πτωση που μαθητη?ς/τρια που φοιτα? σε δημο?σια εκπαιδευτικη? δομη? πρωτοβα?θμιας, δευτεροβα?θμιας εκπαι?δευσης και ειδικη?ς αγωγη?ς δεν επιδει?ξει τη σχολικη? κα?ρτα σε περι?πτωση που αυτο? του ζητηθει? απο? εκπαιδευτικο? η? απο? τον/την Διευθυντη?/ντρια/Υπο- διευθυντη?/ντρια η? Προι?στα?μενο/η της σχολικη?ς μονα?δας προς επαλη?θευση/διασταυ?ρωση του αποτελε?σματος που ε?χει δηλωθει? στην ηλεκτρονικη? πλατφο?ρμα edupass. gov.gr, το?τε δεν γι?νεται δεκτο?ς/η? στην τα?ξη/αποχωρει? απο? την σχολικη? αι?θουσα, λαμβα?νει απουσι?α και απομακρυ?νεται απο? τη σχολικη? μονα?δα.

Δ. Διαχει?ριση μεμονωμε?νων περιστατικω?ν COVID-19

1. Διαχει?ριση μαθητη?/τριας και με?λους του προσωπικου? με συμπτω?ματα περιστατικω?ν COVID-19

α) Εα?ν ε?νας/μια μαθητη?ς/τρια εκδηλω?σει συμπτω?ματα που μπορει? να εμφανιστου?ν σε παιδι? με λοι?μωξη COVID-19, εκτο?ς του χω?ρου του σχολει?ου, παραμε?νει στο σπι?τι και ειδοποιει?ται η σχολικη? μονα?δα με ευθυ?νη των γονε?ων/κηδεμο?νων. Εα?ν ο/η μαθητη?ς/τρια βρι?σκεται στη σχολικη? μονα?δα, λαμβα?νουν χω?ρα εκ με?ρους του Υπευθυ?νου COVID-19 της σχολικη?ς μονα?δας τα παρακα?τω:

– Επικοινωνι?α με την οικογε?νεια για παραλαβη? του/ της μαθητη?/τριας.

– Απομο?νωση του/της μαθητη?/τριας σε προκαθορισμε?νο καλα? αεριζο?μενο χω?ρο, με επι?βλεψη, μακρια? απο? τα υπο?λοιπα παιδια? και εφαρμογη? απλη?ς χειρουργικη?ς μα?σκας.
– Εφαρμογη? υγιεινη?ς χεριω?ν και αναπνευστικη?ς υγιεινη?ς απο? τον/την μαθητη?/τρια και το/τα α?τομο/α που το φροντι?ζουν.

– Χρη?ση εξοπλισμου? ατομικη?ς προστασι?ας απο? το προσωπικο? (μα?σκα, γα?ντια, και -σε περι?πτωση κινδυ?νου εκτι?ναξης βιολογικω?ν υγρω?ν η? αναπνευστικω?ν εκκρι?σεων- ποδια? αδια?βροχη και οφθαλμικη? προστασι?α με γυαλια? η? ασπι?δα προσω?που).

– Επιμελη?ς καθαρισμο?ς του χω?ρου και εφαρμογη? απολυμαντικου? σε επιφα?νειες μετα? την αναχω?ρηση του/της μαθητη?/τριας με χρη?ση εξοπλισμου? ατομικη?ς προστασι?ας.

– Γι?νεται ιατρικη? αξιολο?γηση με πρωτοβουλι?α των γονε?ων/κηδεμο?νων και σε συνεργασι?α με αυτου?ς. Εφο?σον, συ?μφωνα με την αξιολο?γηση αυτη?, ο/η μαθητη?ς/τρια χαρακτηριστει? ως υ?ποπτο κρου?σμα COVID-19 χωρι?ς να υπα?ρχει εναλλακτικη? δια?γνωση πρε?πει να γι?νει διαγνωστικο? τεστ για COVID-19. Επισημαι?νεται ο?τι στην περι?πτωση αυτη?, δεν συστη?νεται η διενε?ργεια αυτοδιαγνωστικου? ελε?γχου (self test).

Εν αναμονη? του αποτελε?σματος, ο/η μαθητη?ς/τρια παραμε?νει σε απομο?νωση κατ? οι?κον, εφο?σον κρι?νεται απο? τον ιατρο? ο?τι η κατα?σταση? του δεν απαιτει? νοσηλει?α σε νοσοκομει?ο, σε καλα? αεριζο?μενο δωμα?τιο, ενω? η σχολικη? μονα?δα συνεχι?ζει τη λειτουργι?α της.

Εα?ν η ιατρικη? αξιολο?γηση που ε?γινε σε συνεργασι?α με τους γονει?ς/κηδεμο?νες οδηγη?σει στο συμπε?ρασμα ο?τι δεν προκυ?πτουν ενδει?ξεις λοι?μωξης COVID-19,το?τε ο/η μαθητη?ς/τρια μπορει? να επιστρε?ψει στο σχολει?ο ο?ταν τα συμπτω?ματα υφεθου?ν η? παρε?λθει τυχο?ν α?λλο, πε?ρα απο? COVID-19, προ?βλημα υγει?ας. Για την επιστροφη? στο σχολει?ο ακολουθου?νται συστηματικα? οι διαδικασι?ες του αυτοδιαγνωστικου? ελε?γχου, ενω? δεν ει?ναι απαραι?τητη η προσκο?μιση ιατρικη?ς βεβαι?ωσης.

Εα?ν απο? την ιατρικη? αξιολο?γηση προκυ?πτει ο?τι ο/η μαθητη?ς/τρια ει?ναι υ?ποπτο κρου?σμα διενεργει?ται διαγνωστικο? τεστ για COVID-19. Στην περι?πτωση που δεν πραγματοποιη?θηκε τεστ παρα? τις συστα?σεις, δεν πρε?πει να προσε?λθει στο σχολει?ο για δε?κα (10) ημε?ρες απο? την ε?ναρξη των συμπτωμα?των και με?χρι να ε?χουν συμπληρωθει? τρι?α (3) εικοσιτετρα?ωρα απυρεξι?ας χωρι?ς τη λη?ψη αντιπυρετικου? και να ε?χουν βελτιωθει? τα συμπτω?ματα. Για την επιστροφη? στο σχολει?ο ακολουθου?νται συστηματικα? οι διαδικασι?ες του αυτοδιαγνωστικου? ελε?γχου.
2. Διαχει?ριση μαθητη?/τριας και με?λους του προσωπικου? στην περι?πτωση θετικου? διαγνωστικου? εργαστηριακου? ελε?γχου

Ο γονε?ας/κηδεμο?νας του/της μαθητη?/τριας η? ο εκπαιδευτικο?ς, με?λος Ε.Ε.Π. – Ε.Β.Π. η? με?λος του λοιπου? προσωπικου? ενημερω?νει α?μεσα τον υπευ?θυνο διαχει?ρισης COVID-19 της σχολικη?ς μονα?δας για το θετικο? αποτε?λεσμα του διαγνωστικου? τεστ για COVID-19.
3. Με?τρα για α?τομα με επιβεβαιωμε?νη νο?σο COVID-19

Ο/Η μαθητη?ς/τρια η? το με?λος του προσωπικου? που ει?ναι επιβεβαιωμε?νο κρου?σμα COVID-19 πρε?πει να απομακρυνθει? απο? το σχολει?ο και να παραμει?νει σε απομο?νωση για τουλα?χιστον πε?ντε (5) ημε?ρες απο? την ημε?ρα του θετικου? εργαστηριακου? διαγνωστικου? ελε?γχου. Κατα? τη δια?ρκεια της απομο?νωσης, ο/η μαθητη?ς/τρια η? το με?λος του προσωπικου? με επιβεβαιωμε?νο COVID-19 πρε?πει να απε?χει και απο? ο?λες τις εξωσχολικε?ς δραστηριο?τητες (π.χ. φροντιστη?ριο, ξε?νες γλω?σσες, αθλητισμο?ς).

4. Επιστροφη? στο σχολει?ο ατο?μων με επιβεβαιωμε?νη νο?σο COVID-19:

Ο μαθητη?ς/τρια η? ο ενη?λικας μπορει? να επιστρε?ψει στο σχολει?ο μετα? την παρε?λευση τουλα?χιστον πε?ντε (5) ημερω?ν απομο?νωσης, εα?ν δεν υπα?ρχουν συμπτω?ματα η? τα συμπτω?ματα μετα? το πενθη?μερο βελτιω?νονται με πλη?ρη υποχω?ρηση του πυρετου? για ε?να 24ωρο χωρι?ς την χρη?ση αντιπυρετικω?ν, υπο? τις εξη?ς πρου?ποθε?σεις:

α) Οι μαθητε?ς/τριες και τα εμβολιασμε?να η? με ιστορικο? νο?σησης εντο?ς του τελευται?ου τριμη?νου με?λη του προσωπικου? εφο?σον την ε?κτη με?ρα ο αυτοδιαγνωστικο?ς ε?λεγχος (self test) ει?ναι αρνητικο?ς.

β) Τα μη εμβολιασμε?να η? χωρι?ς ιστορικο? νο?σησης εντο?ς του τελευται?ου τριμη?νου με?λη του προσωπικου? εφο?σον την ε?κτη με?ρα ο εργαστηριακο?ς διαγνωστικο?ς ε?λεγχος (rapid test) ει?ναι αρνητικο?ς.

Οι μαθητε?ς α?νω των 12 ετω?ν, καθω?ς και τα με?λη του προσωπικου? που επιστρε?φουν στο σχολει?ο (η? στην υπηρεσι?α τους οι ενη?λικες) κατα? τα παραπα?νω, υποχρεωτικα? για τουλα?χιστον πε?ντε (5) ημε?ρες ακο?μα χρησιμοποιου?ν μα?σκα υψηλη?ς αναπνευστικη?ς προστασι?ας (N95 η? ΚΝ95 η? FFP2) η? διπλη? μα?σκα.

Εα?ν μετα? την παρε?λευση του πενθημε?ρου ο αυτοδιαγνωστικο?ς ε?λεγχος νο?σησης (self test) η? ο εργαστηρια- κο?ς διαγνωστικο?ς ε?λεγχος ταχει?ας ανι?χνευσης (rapid test) κατα? τα παραπα?νω ει?ναι θετικο?ς η? συνεχι?ζει ο πυρετο?ς χωρι?ς α?λλα συμπτω?ματα η απομο?νωση εντο?ς οικι?ας παρατει?νεται.

Στην περι?πτωση ασθενω?ν με πολυ? σοβαρη? νο?σο η? ανοσοκαταστολη? μπορει? το απαιτου?μενο δια?στημα απο? την ε?ναρξη των συμπτωμα?των να φθα?σει τις ει?κοσι (20) ημε?ρες, συ?μφωνα με την γνω?μη του θερα?ποντος ιατρου?.

6. Διαχει?ριση στενω?ν επαφω?ν επιβεβαιωμε?νου κρου?σματος λοι?μωξης COVID-19

1. Διαχει?ριση στενω?ν επαφω?ν επιβεβαιωμε?νου κρου?- σματος λοι?μωξης COVID-19 εντο?ς σχολικου? πλαισι?ου

α) Εα?ν προ?κειται για ανεμβολι?αστους μαθητε?ς/τριες η? με?λη του εκπαιδευτικου? και λοιπου? προσωπικου?, η? α?τομα χωρι?ς ιστορικο? νο?σησης το τελευται?ο τρι?μηνο, υποβα?λλονται α?μεσα και χωρι?ς καθυστε?ρηση, επιπλε?ον των δυ?ο (2) υποχρεωτικω?ν προληπτικω?ν συστηματικω?ν ελε?γχων ανα? εβδομα?δα (αυτοδιαγνωστικω?ν στην περι?πτωση των μαθητω?ν/τριω?ν και εργαστηριακω?ν διαγνω- στικω?ν στην περι?πτωση των μελω?ν του προσωπικου?):

1) σε εργαστηριακο? διαγνωστικο? ε?λεγχο με ταχει?α δοκιμασι?α ανι?χνευσης αντιγο?νου (rapid test), που θα παρε?χεται χωρι?ς κο?στος, σε δημο?σιους φορει?ς υγει?ας και συγκεκριμε?να ει?τε στις πρωτοβα?θμιες δημο?σιες δομε?ς ει?τε σε ο?λες τις δομε?ς του ΕΟΔΥ (ο?πως ει?ναι κα?θε φορα? αναρτημε?νες στην ηλεκτρονικη? του διευ?θυνση: eody. gov.gr/komy-testing-eody/), δυ?ο (2) φορε?ς στο δια?στημα των πε?ντε (5) ημερω?ν μετα? την τελευται?α επαφη? με το επιβεβαιωμε?νο κρου?σμα. Διευκρινι?ζεται ο?τι αποδεκτα? ει?ναι και τα rapid test που μπορει? να πραγματοποιηθου?ν ιδι?α δαπα?νη σε ιδιωτικα? εργαστη?ρια.

2) Επιπροσθε?τως υποβα?λλονται σε ε?ναν (1) δωρεα?ν αυτοδιαγνωστικο? ε?λεγχο νο?σησης απο? τον κορωνοι?ο? COVID-19 με?σω δωρεα?ν αυτοδιαγνωστικη?ς δοκιμασι?ας ελε?γχου (self-test) στο δια?στημα των πε?ντε (5) ημερω?ν μετα? την τελευται?α επαφη? με το επιβεβαιωμε?νο κρου?σμα.

Ειδικο?τερα:

Ως ημε?ρα 0 υπολογι?ζεται η ημε?ρα της τελευται?ας επαφη?ς με το επιβεβαιωμε?νο κρου?σμα. Την ημε?ρα 0 ε?ως 1 καθω?ς και την ημε?ρα 5 μετα? την τελευται?α επαφη? με το επιβεβαιωμε?νο κρου?σμα θα διενεργου?νται τα επιπρο?σθετα του συστηματικου? ελε?γχου rapid test. Την ημε?ρα 3 ανεμβολι?αστοι μαθητε?ς/τριες και εκπαιδευτικοι? και με?λη του λοιπου? προσωπικου? θα υποβα?λλονται σε ε?να επιπλε?ον αυτοδιαγνωστικο? ε?λεγχο νο?σησης απο? τον κορωνοι?ο? COVID-19 με?σω δωρεα?ν αυτοδιαγνωστικη?ς δοκιμασι?ας ελε?γχου (self-test).Τις ημε?ρες 2 και 4, οι μεν ανεμβολι?α- στοι μαθητε?ς/τριες θα υποβα?λλονται στον τακτικο? τους αυτοδιαγνωστικο? ε?λεγχο, οι δε ανεμβολι?αστοι εκπαιδευτικοι? και με?λη του λοιπου? προσωπικου? θα υποβα?λλονται στον τακτικο? τους εργαστηριακο? διαγνωστικο? ε?λεγχο (rapid test η? PCR test).

Κατα? τις ημε?ρες προσε?λευσης των μαθητω?ν/τριω?ν για τη διενε?ργεια εργαστηριακου? διαγνωστικου? ελε?γχου κατα? τα παραπα?νω οριζο?μενα καταχωρι?ζονται αλλα? δεν προσμετρω?νται απουσι?ες.
β) Εα?ν προ?κειται για πλη?ρως εμβολιασμε?νους η? νοση?σαντες εντο?ς του τελευται?ου τριμη?νου μαθητε?ς/τρι- ες η? με?λη του εκπαιδευτικου? και λοιπου? προσωπικου?, υποβα?λλονται α?μεσα και χωρι?ς καθυστε?ρηση, σε ε?ναν προληπτικο? αυτοδιαγνωστικο? ε?λεγχο (self test), επιπλε?ον των δυ?ο (2) υποχρεωτικω?ν προληπτικω?ν συστηματικω?ν αυτοδιαγνωστικω?ν ελε?γχων ανα? εβδομα?δα (self test). Οι τρεις (3) συνολικα? αυτοδιαγνωστικοι? ε?λεγχοι διενεργου?νται την ημε?ρα 0 ε?ως 1, 3 και την ημε?ρα 5 μετα? την τελευται?α επαφη? τους το κρου?σμα. Μετα? την πα?ροδο της πενθη?μερης περιο?δου παρακολου?θησης με τον αυτο- διαγνωστικο? ε?λεγχο, τα α?τομα που εμπι?πτουν σε αυτη?ν την κατηγορι?α των στενω?ν επαφω?ν, εφο?σον παραμε?νουν ασυμπτωματικα? και ε?χουν αρνητικα? αποτελε?σματα στα τεστ που ε?χουν πραγματοποιηθει?, δε χρεια?ζεται να υποβληθου?ν περαιτε?ρω σε κα?ποια μορφη? συστηματικου? προληπτικου? διαγνωστικου? ελε?γχου.
Επισημαι?νεται ο?τι και στις τρεις (3) παραπα?νω κατηγορι?ες, εα?ν κα?ποιο αποτε?λεσμα ταχει?ας δοκιμασι?ας ανι?χνευσης αντιγο?νου (rapid test), αποβει? θετικο?, το α?τομο αντιμετωπι?ζεται πλε?ον ως επιβεβαιωμε?νο περιστατικο? COVID-19 και ακολουθου?νται οι προβλεπο?μενες διαδικασι?ες απομο?νωσης και διαχει?ρισης κρου?σματος. Στην περι?πτωση θετικου? αποτελε?σματος σε αυτοδιαγνωστικο? ε?λεγχο (self test), θα πρε?πει να ακολουθει? επιβεβαι?ωση με ταχει?α δοκιμασι?α ανι?χνευσης αντιγο?νου (rapid test) η? εναλλακτικα? με μοριακο? ε?λεγχο (PCR)

2. Διαχει?ριση στενω?ν επαφω?ν επιβεβαιωμε?νου κρου?σματος λοι?μωξης COVID-19 εκτο?ς του σχολικου? πλαισι?ου

α) Για τους μη εμβολιασμε?νους μαθητε?ς, στην περι?πτωση που ει?ναι στενε?ς επαφε?ς επιβεβαιωμε?νου κρου?σματος ατο?μου με το οποι?ο διαβιου?ν κα?τω απο? την ι?δια στε?γη, ακολουθει?ται η διαδικασι?α της πενθη?μερης απομο?νωσης απο? την τελευται?α επαφη? με το κρου?σμα και αποφυγη?ς επαφη?ς με α?λλα α?τομα. Την πε?μπτη (5η) ημε?ρα απο? την τελευται?α επαφη? με το κρου?σμα υπο- βα?λλονται σε αυτοδιαγνωστικο? ε?λεγχο και εφο?σον το αποτε?λεσμα αυτου? ει?ναι αρνητικο? επιστρε?φουν στις σχολικε?ς δραστηριο?τητες την ε?κτη (6η) ημε?ρα, υπο? την πρου?πο?θεση πα?ντοτε ο?τι δεν υπα?ρχουν συμπτω?ματα η? τα συμπτω?ματα μετα? το πενθη?μερο βελτιω?νονται με πλη?ρη υποχω?ρηση του πυρετου? για ε?να 24ωρο χωρι?ς την χρη?ση αντιπυρετικω?ν.

β) Οι εμβολιασμε?νοι η? νοση?σαντες μαθητε?ς/τριες, στην περι?πτωση που ει?ναι στενε?ς επαφε?ς επιβεβαιωμε?νου κρου?σματος ατο?μου με το οποι?ο διαβιου?ν κα?τω απο? την ι?δια στε?γη, δεν παραμε?νουν σε απομο?νωση και συνεχι?ζουν κανονικα? τις δραστηριο?τητε?ς τους, υπο? τις εξη?ς πρου?ποθε?σεις: (1) εα?ν ει?ναι 12 ετω?ν και α?νω, χρη?ση μα?σκας υψηλη?ς αναπνευστικη?ς προστασι?ας (N95 η? ΚΝ95 η? FFP2) η? διπλη?ς μα?σκας για δε?κα τουλα?χιστον (10) ημε?ρες απο? την τελευται?α επαφη? με το κρου?σμα, και (2) διενε?ργεια τριω?ν αυτοδιαγνωστικω?ν ελε?γχων σε δια?στημα πε?ντε (5) ημερω?ν, και συγκεκριμε?να τις ημε?ρες 0 ε?ως 1, 3 και 5 μετα? την τελευται?α επαφη? με το επιβεβαιωμε?νο κρου?σμα.

γ) Για τα με?λη του προσωπικου? που ει?ναι εμβολιασμε?να και με ενισχυτικη? δο?ση, η? με δυ?ο (2) δο?σεις τους τελευται?ους ε?ξι (6) μη?νες, η? με μι?α δο?ση του εμβολι?ου J&J τους τελευται?ους δυ?ο (2) μη?νες, στην περι?πτωση που ει?ναι στενε?ς επαφε?ς επιβεβαιωμε?νου κρου?σματος ατο?μου με το οποι?ο διαβιου?ν κα?τω απο? την ι?δια στε?γη, δεν παραμε?νουν σε απομο?νωση και συνεχι?ζουν κανονικα? τις δρα- στηριο?τητε?ς τους, υπο? τις εξη?ς πρου?ποθε?σεις: (1) χρη?ση μα?σκας υψηλη?ς αναπνευστικη?ς προστασι?ας (N95 η? ΚΝ95 η? FFP2) η? διπλη?ς μα?σκας για για δε?κα τουλα?χιστον (10) ημε?ρες απο? την τελευται?α επαφη? με το κρου?σμα, και (2) διενε?ργεια εργαστηριακου? διαγνωστικου? ελε?γχου (rapid η? PCR), την 5η ημε?ρα μετα? την τελευται?α επαφη? με το επιβεβαιωμε?νο κρου?σμα.

δ) Για τα με?λη του προσωπικου? που ει?ναι εμβολιασμε?να με δυ?ο (2) δο?σεις πα?νω απο? ε?ξι (6) μη?νες χωρι?ς ενισχυτικη? δο?ση η? με μι?α δο?ση του εμβολι?ου J&J πα?νω απο? δυ?ο (2) μη?νες χωρι?ς ενισχυτικη? δο?ση η? ει?ναι μη εμβολιασμε?να, στην περι?πτωση που ει?ναι στενε?ς επαφε?ς επι- βεβαιωμε?νου κρου?σματος ατο?μου με το οποι?ο διαβιου?ν κα?τω απο? την ι?δια στε?γη, παραμε?νουν σε απομο?νωση και αποφευ?γουν επαφη? με α?λλα α?τομα για πε?ντε (5) ημε?ρες. Την πε?μπτη (5η) ημε?ρα υποβα?λλονται σε εργαστηριακο? διαγνωστικο? ε?λεγχο (rapid η? PCR). Εφο?σον το αποτε?λεσμα του διαγνωστικου? ελε?γχου ει?ναι αρνητικο?, επιστρε?φουν στις δραστηριο?τητε?ς τους την ε?κτη (6η) ημε?ρα, με χρη?ση μα?σκας υψηλη?ς αναπνευστικη?ς προστασι?ας (N95 η? ΚΝ95 η? FFP2) η? διπλη?ς μα?σκας για τουλα?χιστον α?λλες πε?ντε (5) ημε?ρες).

Ε. Διαχει?ριση περισσο?τερων επιβεβαιωμε?νων περιστατικω?ν COVID-19

Στην περι?πτωση δυ?ο (2) η? περισσο?τερων επιβεβαιωμε?νων περιστατικω?ν COVID-19 που διαγνω?στηκαν εντο?ς διαστη?ματος δεκατεσσα?ρων (14) ημερω?ν εφαρμο?ζονται ο?σα ορι?ζονται παραπα?νω για την αντιμετω?πιση μεμονωμε?νου κρου?σματος.

Σε περι?πτωση εμφα?νισης συρροω?ν κρουσμα?των (μια συρροη? κρουσμα?των περιλαμβα?νει εργαστηριακα? επιβεβαιωμε?να κρου?σματα με τεκμηριωμε?νη επιδημιολογικη? συσχε?τιση και ενδει?ξεις ενδοσχολικη?ς μετα?δοσης, που διαπιστω?θηκαν σε δια?στημα δεκατεσσα?ρων ημερω?ν, χωρι?ς ενδει?ξεις επιδημιολογικη?ς συσχε?τισης με κρου?σμα σε χω?ρο εκτο?ς της σχολικη?ς μονα?δας) σε τμη?μα, τμη?ματα η? το σχολει?ο συνολικα?, εα?ν κριθει? απαραι?τητο, γι?νεται επιδημιολογικη? διερευ?νηση και εκτι?μηση κινδυ?νου απο? τον ΕΟΔΥ, με συνεκτι?μηση των τοπικω?ν επιδημιολογικω?ν και ιολογικω?ν δεδομε?νων καθω?ς και των εκα?στοτε με?τρων που λαμβα?νονται σε τοπικο?, περιφερειακο? η? εθνικο? επι?πεδο.

α) Εα?ν δεν υπα?ρχει επιδημιολογικη? συσχε?τιση μεταξυ? των κρουσμα?των συνεχι?ζονται οι καθημερινε?ς σχολικε?ς δραστηριο?τητες με συνεπη? και συστηματικη? εφαρμογη? των με?τρων προφυ?λαξης.

β) Εα?ν υπα?ρχει επιδημιολογικη? συσχε?τιση μεταξυ? των κρουσμα?των και ενδει?ξεις ενδοσχολικη?ς μετα?δοσης το κυ?ριο κριτη?ριο για την απο?φαση αναστολη?ς λειτουργι?ας τμη?ματος της σχολικη?ς μονα?δας ει?ναι ο αριθμο?ς των επιβεβαιωμε?νων κρουσμα?των να υπερβαι?νει τον αριθμο? που αντιστοιχει? στο 50% συν ε?να του συνο?λου των μαθητω?ν/τριω?ν που φοιτου?ν στο συγκεκριμε?νο τμη?μα της σχολικη?ς μονα?δας.
Η. Ζητη?ματα προστασι?ας δεδομε?νων προσωπικου? χαρακτη?ρα

1. Για τους σκοπου?ς εφαρμογη?ς του α?ρθρου 3 η ανω?νυμη εταιρει?α μη κερδοσκοπικου? χαρακτη?ρα με την επωνυμι?α «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Ανω?νυμη Εταιρει?α» και τον διακριτικο? τι?τλο «ΗΔΙΚΑ ΑΕ» ενεργει? υπο? την ιδιο?τητα του Υπευθυ?νου Επεξεργασι?ας συ?μφωνα με τον Γενικο? Κανονισμο? για την Προστασι?α Δεδομε?νων (Κανονισμο?ς (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαι?κου? Κοινοβουλι?ου και του Συμβουλι?ου, της 27ης Απριλι?ου 2016 (L 119), Γ.Κ.Π.Δ.) και τον ν. 4624/2019 (Α? 137). Η ανω?νυμη εταιρει?α του ελληνικου? Δημοσι?ου με την επωνυμι?α «ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟ- ΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ Α.Ε.» και διακριτικο? τι?τλο «ΕΔΥΤΕ ΑΕ» ορι?ζεται ως Εκτελου?σα την επεξεργασι?α, υπο? τις πρου?πο- θε?σεις του α?ρθρου 28 του Γ.Κ.Π.Δ. Αμφο?τεροι οφει?λουν να τηρου?ν ο?λες τις υποχρεω?σεις που απορρε?ουν απο? τον Γενικο? Κανονισμο? για την Προστασι?α Δεδομε?νων (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαι?κου? Κοινοβουλι?ου και του Συμβουλι?ου της 27ης Απριλι?ου 2016, καθω?ς και τις διατα?ξεις του ν. 4624/2019 (Α? 137). Η επεξεργασι?α των προσωπικω?ν δεδομε?νων απο? την ΕΔΥΤΕ ΑΕ διε?πεται απο? Μνημο?νιο Συνεργασι?ας που καταρτι?ζεται μεταξυ? της ΗΔΙΚΑ ΑΕ και της ΕΔΥΤΕ ΑΕ, συ?μφωνα με την παρ. 3 του α?ρθρου 28 του Γ.Κ.Π.Δ. Κατα? την επεξεργασι?α των δεδομε?νων λαμβα?νονται τα απαραι?τητα τεχνικα? και ορ- γανωτικα? με?τρα για την ασφα?λεια αυτω?ν και τα οποι?α αναφε?ρονται αναλυτικα? στο Μνημο?νιο που θα συναφθει? κατα? τα ανωτε?ρω.

2. Τα δεδομε?να προσωπικου? χαρακτη?ρα τα οποι?α τυγχα?νουν επεξεργασι?ας περιορι?ζονται στα απολυ?τως απαραι?τητα, προκειμε?νου να υλοποιηθου?ν οι διατα?ξεις της παρου?σας και της σχετικη?ς νομοθεσι?ας επι? τη βα?σει της οποι?ας εκδι?δεται και αφορου?ν στις ακο?λουθες κατηγορι?ες υποκειμε?νων: Α) γονει?ς/κηδεμο?νες των ανη?λικων μαθητω?ν/τριω?ν, Β) ανη?λικους μαθητε?ς/τριες, Γ) ενη?λι- κους μαθητε?ς/τριες, Δ) εκπαιδευτικου?ς, με?λη του Ειδι- κου? Εκπαιδευτικου? Προσωπικου? (Ε.Ε.Π.) και του Ειδικου? Βοηθητικου? Προσωπικου? (Ε.Β.Π.), του διοικητικου? και του λοιπου? προσωπικου? των σχολικω?ν μονα?δων Πρω- τοβα?θμιας και Δευτεροβα?θμιας Εκπαι?δευσης.

3. Τα προσωπικα? δεδομε?να που θα υποβληθου?ν σε επεξεργασι?α ει?ναι τα ακο?λουθα:

Ως προς την κατηγορι?α Α των υποκειμε?νων: α) ονοματεπω?νυμο, β) ο?νομα πατρο?ς, γ) ο?νομα μητρο?ς, δ) ημερομηνι?α γε?ννησης.

Ως προς την κατηγορι?α Β των υποκειμε?νων: α) ονοματεπω?νυμο, β) ο?νομα πατρο?ς, γ) ο?νομα μητρο?ς, δ) ημερομηνι?α γε?ννησης, ε) αριθμο?ς Μητρω?ου κοινωνικη?ς ασφα?λισης (Α.Μ.Κ.Α.), στ) ημερομηνι?α διεξαγωγη?ς αυτοδιαγνωστικου? ελε?γχου, ζ) αποτε?λεσμα αυτοδιαγνωστι- κου? ελε?γχου, η) ημερομηνι?α δη?λωσης. Ως προς την κατη- γορι?α Γ των υποκειμε?νων: α) ονοματεπω?νυμο, β) ο?νομα πατρο?ς, γ) ο?νομα μητρο?ς, δ) ημερομηνι?α γε?ννησης, ε) αριθμο?ς Μητρω?ου κοινωνικη?ς ασφα?λισης (Α.Μ.Κ.Α.), στ) ημερομηνι?α διεξαγωγη?ς αυτοδιαγνωστικου? ελε?γχου ζ) αποτε?λεσμα αυτοδιαγνωστικου? ελε?γχου, η) ημερομηνι?α δη?λωσης.

Ως προς την κατηγορι?α Δ των υποκειμε?νων: α) ονοματεπω?νυμο, β) ο?νομα πατρο?ς, γ) ο?νομα μητρο?ς, δ) ημερομηνι?α γε?ννησης, ε) αριθμο?ς Μητρω?ου κοινωνι- κη?ς ασφα?λισης (Α.Μ.Κ.Α.), στ) ημερομηνι?α διεξαγωγη?ς αυτοδιαγνωστικου? ελε?γχου, ζ) αποτε?λεσμα αυτοδιαγνωστικου? ελε?γχου, η) ημερομηνι?α δη?λωσης.

4.. Το συ?νολο των δεδομε?νων που καταχωρι?ζεται στην πλατφο?ρμα self-testing.gov.gr διαγρα?φεται οριστικα? μετα? την πα?ροδο επτα? (7) ημερω?ν απο? την καταχω?ριση.

5. Σκοπο?ς της επεξεργασι?ας των προσωπικω?ν δεδομε?- νων ει?ναι η υποχρεωτικη? καταχω?ριση και ηλεκτρονικη? διαχει?ριση των αποτελεσμα?των της αυτοδιαγνωστικη?ς δοκιμασι?ας ελε?γχου της νο?σησης των μαθητω?ν και των εκπαιδευτικω?ν απο? κορωνοι?ο? COVID-19 (αυτοδιαγνωστικο?ς ε?λεγχος), ο?πως αυτη? ορι?ζεται στην παρ. 1 του α?ρθρου 2 του ν. 4790/2021 (Α? 48) και συ?μφωνα με τα α?ρθρα 46 και 96 του ν. 4790/2021 και το α?ρθρο 27 του ν. 4792/2021.

6. Για την επεξεργασι?α προσωπικω?ν δεδομε?νων που λαμβα?νει χω?ρα στο πλαι?σιο λειτουργι?ας της ηλεκτρο- νικη?ς πλατφο?ρμας edupass.gov.gr ισχυ?ουν τα προβλε- πο?μενα στην υπο? στοιχει?α 124068/ΓΔ4/1.10.2021 κοινη? απο?φαση των Υπουργω?ν Παιδει?ας και Θρησκευμα?των, Υγει?ας και Επικρατει?ας και ιδι?ως στο α?ρθρο 5 αυτη?ς (Β? 4558).

Θ. Υποχρε?ωση υποβολη?ς δη?λωσης συμμετοχη?ς στη δια? ζω?σης εκπαιδευτικη? διαδικασι?α στις δημο?σιες εκπαιδευτικε?ς δομε?ς πρωτοβα?θμιας δευτεροβα?θμιας εκπαι?δευσης και ειδικη?ς αγωγη?ς με?σω της ηλεκτρονικη?ς πλατφο?ρμας «edupass.gov.gr»

Τα φυσικα? προ?σωπα, ενη?λικα αυτοπροσω?πως η? ανη?- λικα με?σω των γονε?ων/κηδεμο?νων/επιτρο?πων τους, τα οποι?α θα συμμετα?σχουν καθ? οιονδη?ποτε τρο?πο με φυσικη? παρουσι?α στην εκπαιδευτικη? διαδικασι?α που διεξα?γεται σε δημο?σια εκπαιδευτικη? δομη? πρωτοβα?θμιας δευτεροβα?θμιας εκπαι?δευσης και ειδικη?ς αγωγη?ς, υποχρεου?νται να υποβα?λουν δη?λωση συμμετοχη?ς στη δια? ζω?σης εκπαιδευτικη? διαδικασι?α στην πλατφο?ρμα «edupass.gov.gr» της Ενιαι?ας Ψηφιακη?ς Πυ?λης της Δη- μο?σιας Διοι?κησης, συ?μφωνα με τα οριζο?μενα στην υπο? στοιχει?α 124068/ΓΔ4/1.10.2021 κοινη? απο?φαση των Υπουργω?ν Παιδει?ας και Θρησκευμα?των, Υγει?ας και Επι- κρατει?ας (Β? 4558)».
Την παραπάνω ενημέρωση έχετε λάβει ήδη στην ηλεκτρονική σας αλληλογραφία, παρακαλούμε θερμά για την δική σας συνεργασία.
Παρακάτω παραθέτουμε το σχετικό ΦΕΚ για την πληρέστερη ενημέρωσή σας:
ΦΕΚ 7_22_ΤΡΟΠ ΚΥΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Αφήστε ένα Σχόλιο

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.